Kunnskapsmysteriet

Hva er kunnskap og hvordan kan vi dele den?

Hvordan man skal organisere og dele kunnskap er en av de store utfordringene mange organisasjoner står overfor. Noe av problemet er at kunnskap i arbeidslivet er vanskelig å fange inn både teoretisk og empirisk. Samtidig er litteraturen preget av ulike og til dels motstridende perspektiver. 

Når man snakker om kunnskapsorganisasjoner og kunnskapsbedrifter blir et sentralt spørsmål hva kunnskap er, og hvordan den deles blant medarbeiderne. Det tradisjonelle perspektivet er at det finnes forskjellige typer kunnskap i en organisasjon som kan samles inn og kategoriseres. Når man identifiserer ulike former for kunnskap så kan man sørge for mer effektiv kunnskapsdeling i organisasjonen. Eksempler på ulike typer kunnskap kan være taus versus uttalt kunnskap eller lokal versus universell kunnskap. Hovedpoenget er at kunnskapen i en organisasjon er en ting som kan «fanges» og beskrives.

Wanda Orlikowski prøver å utvide perspektivet på hvordan man ser på kunnskap i organisasjoner. Hun har vært en av de sentrale teoretikerne innenfor praksisperspektivet på kunnskap i organisasjoner. Praksisperspektivet behandler kunnskap som noe folk gjør, og legger vekt på at kunnskapen er konstruert gjennom sosial samhandling. Kunnskapen er tett knyttet til konteksten, og den sosiale samhandlingen den oppstår i. I dette perspektivet må selve praksisen deles, dersom kunnskapsoverføringen skal bli reell.

Det er viktig å understreke at hun ikke ser på dette som en erstatning for de mer tradisjonelle perspektivene, men at det kan bidra til å komplementere og skape et mer helhetlig bilde av kunnskap i organisasjoner. Hvis praksiser som genererer kunnskap er knyttet til konteksten den forekommer i, kan man ikke bare lage en «best practice» og flytte den videre til en annen kontekst. Orlikowski gir oss dermed en god forklaring for hvorfor så mange oppskrifter for «best practice» som man finner i bestselgere som for eksempel Good to great ikke fungerer i praksis. Innenfor både organisasjons- og ledelsesfeltet er det mange bøker der forfatterne hevder at hvis man bare følger noen generelle regler så vil din organisasjon garantert oppnå suksess. Orlikowskis poeng er at mange av de tingene ved organisasjonen eller selskapet som kanskje er årsaken til suksessen er begravd i konteksten og organisasjonskulturen.

Har du lyst å lese mer om Wanda Orlikowski, så kan du lese: Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in Distributed Organizing

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.