Organisasjonskultur som syndebukk

Hvordan oppstår en kultur på arbeidsplassen? Er det lederen eller de ansatte som skaper kultur? 

Kultur blir ofte brukt til å beskrive suksess i en bedrift. Like ofte bruker man begrepet ukultur når man skal forklare hvorfor ikke man lykkes. Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge mener noen er ute etter henne. Hun varslet styret sitt om en «ukultur i selskapet».

Interessen for organisasjonskultur begynte så smått å vokse frem på 1960-tallet, men det var først på 1980-tallet at organisasjonforskere for alvor begynte å studere organisasjonskulturen som et eget fenomen. Målet med mye av forskningen var å finne ut hvorfor noen bedrifter i Asia blant annet, lyktes bedre med å produsere bedre og billigere varer til tross for at arbeiderne hadde relativt lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår sammenliknet med vestlige arbeidere. Nøkkelen til suksessen ble beskrevet som bedriftskultur.

I Norge har det vært gjort lite forskning på organisasjonskultur, når vi sammenligner oss med andre land. Likevel har begrepet organisasjonskultur fått plass i hverdagsspråket vårt og det finnes vel knapt en bedrift eller organisasjon som ikke er opptatt av verdier, holdninger og en god arbeidskultur på arbeidsplassen.

Schein hevder at organisasjonskultur er «et resultat av ledervirksomhet» Kulturen i en organisasjon dannes av lederne på arbeidsplassen. Ledelse og kultur kan ikke skilles fra hverandre og forstås isolert. Den viktigste jobben til en leder er å skape og administrere kulturen i organisasjonen, og dersom det er nødvendig bryte ned den eksisterende kulturen og bygge opp en ny.

Den svenske professoren Mats Alvesson (2002) er ikke enig i dette. Han mener at det er antagelig kulturen som preger ledelsen, ikke omvendt.  Lederens innflytelse i en stor organisasjon er ofte begrenset til først og fremst gjelde de menneskene som lederen jobber direkte sammen med. Ledelseskulturen og organisasjonskulturen er i mange tilfeller, ikke identiske. Han mener at de tilfellene hvor organisasjonskulturen og ledelseskulturen er sammenfallende hører til unntakene. I de fleste tilfeller vil organisasjonskulturen være noe som «vokser frem nedenifra mer eller mindre spontant»

Hvordan du mener en organisasjonskultur oppstår er viktig å vite, for det vil legge føringer for hvordan du kan komme en ukultur til livs. Utskifting av nøkkelpersonell og ledelse er en viktig forutsetning for kulturendring, om du legger Sheins syn til grunn.  Mener du at Alvessons beskrivelse er riktig, vil du i større grad mene at kulturen er noe som er svært vanskelig å manipulere, og det beste ledelsen kan gjøre er å skaffe seg en bedre forståelse for den.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.