Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? 

Mer lønn, eller anerkjennelse av jobben de gjør?

I tradisjonell industri har ytre motivasjonsfaktorer som instrukser, belønning og straff blitt vektlagt. Dette har ofte vært effektivt, fordi arbeidet ikke har krevd store kognitive ferdigheter, og hvor økt fysisk innsats har vært direkte knyttet til økt produksjon. Spørsmålet er om en slik tilnærming også fungerer overfor «kunnskapsarbeidere» hvor faktorer som indre motivasjon, selvledelse, kreativitet og anerkjennelse antas å være viktig for å fremme produktivitet (Pink 2009).

I moderne motivasjonsforskning legger man stadig mer vekt på indre motivasjon enn tidligere. Den nye litteraturen ble utviklet som en reaksjon på de tradisjonelle forklaringene på menneskelig motivasjon, inspirert av adferdspsykologien og psykoanalytisk teori. Innenfor motivasjonsteori finnes det en rekke retninger, der indre motivasjon står sentralt. Eksempler er flytteori, attribusjonsteori, mestringsteori, og teorien om selvbestemmelse. Alle disse tilnærmingene er opptatt av å utforske menneskets indre motivasjon som er den motivasjonen som er sterkest knyttet til genuin interesse, selvoppfatning og selvstendighet (Lillemyr, 2007).

Teorien om selvbestemmelse( STD) argumenterer for at mennesker har to adskilte motivasjonsystemer. Et indre styrt og et ytre styrt system. Indremotiverte aktiviteter er definert som aktiviteter individet utfører «uten noen annen form for belønning enn den glede og tilfredsstillelse som personen oppnår gjennom aktiviteten»  Indre motivasjon står i motsetning til ytre motivasjon hvor en ytre belønning som ros, sosial status, karakterer eller penger utgjør drivkraften bak aktiviteten. SDT antar at selve grunnlaget for indre motivasjon er ulike psykologiske behov som karakteriseres i tre hovedgrupper; behovet for å være kompetent, behovet for selvbestemmelse eller autonomi og behovet for tilhørighet. Innenfor denne tradisjonen mener man at vi lar oss styre av selvet.

Edward L. Deci og Richard M. Ryan foreslår tre prinsipper som er viktige dersom man ønsker å fremme indre motivasjon hos arbeidstakerne.

  1. Støtte selvstendighet
  2. Klargjøre mål og forventninger
  3. Vise at medarbeideren er viktig og betyr noe for organisasjonen

Ved å praktisere slike prinsipper mener de at man vil fremme selvstendige og autonome mennesker, som opplever at de kan ta ansvar basert på sin egen kompetanse. Samtidige vil en kontrollorientert leder som bruker mye sanksjoner, tilsvarende hemme medarbeidernes indre motivasjon.

Publisert av Lene Eikeland

Arbeidslivspedagogene er en blogg som drives av Lene Eikeland. Jeg har en mastergrad i pedagogikk, innen kunnskap, utdanning og læring i arbeidslivet. På denne bloggen tar jeg opp faglige problemstillinger som interesserer meg og som er relevante for dagens arbeidsliv.

2 kommentarer om “Vet du hva som motiverer dine medarbeidere? 

Stengt for kommentarer.